Obavijesti — 8. rujna 2020. 10:41

Oglas za primanje u radni odnos

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA

Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja

Matični broj: 1219936 OIB: 26418263214

e-mail: info@vzgsvn.hr

Na temelju članka 10. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada zaposlenika VZG-a Sveta Nedelja

Zapovjednik

Vatrogasne zajednice grada Sveta Nedelja  objavljuje

O G L A S

za primanje u radni odnos

 1. DISPEČERA – dežurni vatrogasac (M/Ž) – na određeno vrijeme – 1 izvršitelj

– ugovor na određeno vrijeme od tri mjeseca

 1. UVJETI:

AD/1

 1. Državljanstvo RH
 2. Završena minimalno srednja škola
 3. Do 30 godina starosti
 4. Minimalno zvanje vatrogasca temeljem Pravilnika o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (N.N. 61/94)
 5. Tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
 6. Vozačka dozvola B kategorije
 7. Da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela

protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti

 

Uz prijavu kandidati iz točke 1. ovog oglasa obavezni su priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) (izvornik ili preslika)

– presliku osobne iskaznice

– dokaz o školskoj odnosno stručnoj spremi (svjedodžba) (izvornik ili preslika)

– dokaz o završenom vatrogasnom zvanju (uvjerenje) (izvornik ili preslika)

– presliku vozačke  dozvole

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci) od dana objave natječaja (izvornik)

– važeće liječničko uvjerenje o duševnoj  i tjelesnoj sposobnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene ustanove prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada,   članak 3. točka 14 (izvornik ili preslika)

 

 1. OSTALI UVJETI:

Prednost pri prijemu u radni odnos pod istim uvjetima ima osoba koja:

 • je najmanje unazad dvije godine neprekidno obavljala poslove dobrovoljnog operativnog vatrogasca što dokazuje ovjerenom potvrdom o pripadnosti i radu u dobrovoljnom vatrogasnom društvu
 • je dobrovoljni operativni vatrogasac koji je član DVD-a unutar VZG-a Sveta Nedelja
 • zadovoljava uvjete temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (potrebno priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava temeljem navedenog zakona)
 • ima položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima (kao dokaz priložiti presliku svjedodžbe)
 • ima položenu vozačku dozvolu C-kategorije
 • ima završenu školu za profesionalnog vozača (kao dokaz priložiti presliku svjedodžbe)
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu (MS office).

Za svaku prednost, osim za poznavanje engleskog jezika i rada na računalu, kandidat će dobiti 5 bodova. Poznavanje engleskog jezika i rad na računalu provjerit će se i ocijeniti prilikom razgovora, odnosno intervjua.

Kandidati koji budu ispunjavali formalne uvjete iz ovog oglasa pristupiti će provjeri znanja iz vatrogastva (pisani ispit od 10 pitanja) i provjeri fizičke spremnosti (tablica 1. i tablica 2.).

Kandidati koji budu ispunjavali formalne uvjete iz oglasa biti će pozvani na razgovor (intervju).

Odabrani kandidat mora zadovoljiti provjeru fizičke spremnosti iz Tablice 1., odnosno Tablice 2. zbog neposrednog sudjelovanja na vatrogasnoj intervenciji.

Kandidati na natječaju mogu ostvariti ukupno 75 bodova i to:

30 bodova iz prednosti pri prijemu u radni odnos koje se boduju s po 5 bodova

10 bodova iz pisanog ispita znanja

25 bodova iz provjere fizičke spremnosti

10 bodova iz intervjua

Ako više od dva kandidata ostvare jednak broj bodova (najveći dosegnuti broj), nakon razgovora (intervjua), komisija za zapošljavanje VZG-a Sveta Nedelja će tajnim glasovanjem odabrati kandidate.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Nakon isteka Ugovora o radu od 3 mjeseca, ako se ocijeni da kandidat može uspješno obavljati poslove predmetnog radnog mjesta i ako će i dalje postojati potreba za obavljanje poslova ovog radnog mjesta zaključit će se novi ugovor o radu.

Nakon zasnivanja radnog odnosa kandidat koji nema završenu školu za profesionalnog vozača, dužan je u roku od dvije godine završiti prekvalifikaciju za vozača.

Ako odabrani kandidat nema završenu srednju vatrogasnu školu za vatrogasca ili vatrogasnog tehničara, kandidat će se sklapanjem Ugovora o radu obvezati upisati vatrogasnu školu u roku godinu dana od dana potpisivanja ugovora i završiti je u upisanoj školskoj godini.

III. Rok za dostavu prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta oglasa je 8 dana od dana objave u Svetonedeljskom listu, a dostavlja se na adresu:

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5,
10431 Sveta Nedelja

Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom s povratnicom u zatvorenim omotnicama sa naznakom «NE OTVARAJ – PRIJAVA NA OGLAS».

Ovaj Oglas objaviti će se na oglasnoj ploči grada Sveta Nedelja, u javnom glasilu Svetonedeljski list i Web stranici VZG-a Sveta Nedelja (www.vzgsvn.hr).

 1. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na Oglas, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

 1. O rezultatima izbora po ovom oglasu kandidati će biti obaviješteni u roku do 30 dana
  nakon otvaranja prijava za posao.
 2. Vatrogasna zajednica grada Sveta Nedelja zadržava pravo poništiti ovaj oglas i ne
  zaposliti ni jednog kandidata.

 

ZAPOVJEDNIK

Ivan Štimac

Tablica 1. Provjera fizičke spremnosti za muškarce

Br. Provjera fizičke spremnosti Ocjena Broj bodova DOB
1 Trčanje u trajanju od 12 minuta ( Cooperov test), pretrčana udaljenost u metrima MUŠKARCI 18 – 30 god
Nedovoljan 0 0 – 1600
Dovoljan 2 1600 – 2000
Dobar 3 2000 – 2400
Vrlo dobar 4 2400 – 2800
Odličan 5 2800 – više
2 Podizanje trupa bez opterečenja kroz jednu minutu (broj podizanja) Nedovoljan 0 0 – 25
Dovoljan 2 26 – 31
Dobar 3 32 – 37
Vrlo dobar 4 38 – 43
Odličan 5 44 i više
3 Sklekovi na ravnoj podlozi kroz 1 minztu (broj sklekova) Nedovoljan 0 0 – 20
Dovoljan 2 21 – 27
Dobar 3 28 – 33
Vrlo dobar 4 34 – 39
Odličan 5 40 i više
4 Skok u dalj sa mjesta (u metrima) Nedovoljan 0 0 – 1,99
Dovoljan 2 2,00 – 2,14
Dobar 3 2,15 – 2,29
Vrlo dobar 4 2,30 – 2,39
Odličan 5 2,40 i dalje
5 Skijaški čučanj (trajanje u sekundama) Nedovoljan 0 0 – 79
Dovoljan 2 80 – 94
Dobar 3 95 – 109
Vrlo dobar 4 110 – 124
Odličan 5 125 i duže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 2. Provjera fizičke spremnosti za žene

 

Br. Provjera fizičke spremnosti Ocjena Broj bodova DOB
1 Trčanje u trajanju od 12 minuta ( Cooperov test), pretrčana udaljenost u metrima ŽENE 18-30 god
Nedovoljan 0 0 – 1520
Dovoljan 2 1520 – 1840
Dobar 3 1840 – 2160
Vrlo dobar 4 2160 – 2640
Odličan 5 2640 i više
2 Podizanje trupa bez opterečenja kroz jednu minutu (broj podizanja) Nedovoljan 0 0 – 15
Dovoljan 2 16 – 20
Dobar 3 21 – 25
Vrlo dobar 4 26 – 31
Odličan 5 32 i više
3 Sklekovi na ravnoj podlozi kroz 1 minztu (broj sklekova) Nedovoljan 0 0 – 13
Dovoljan 2 14 – 18
Dobar 3 19 – 23
Vrlo dobar 4 24 – 28
Odličan 5 29 i više
4 Skok u dalj sa mjesta (u metrima) Nedovoljan 0 0 – 1,49
Dovoljan 2 1,50 – 1,59
Dobar 3 1,60 – 1,69
Vrlo dobar 4 1,70 – 1,80
Odličan 5 1,81 i dalje
5 Skijaški čučanj (trajanje u sekundama) Nedovoljan 0 0 – 20
Dovoljan 2 21 – 25
Dobar 3 26 – 30
Vrlo dobar 4 31 – 36
Odličan 5 37 i više

 

 

 • Podijeli ovaj post:
 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg

Komentari dozvoljeni

— obavezno *

— obavezno *