Obavijesti — 6. veljače 2019. 16:12

Oglas za natječaj za prijem u radni odnos

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA
Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja
Matični broj: 1219936 OIB: 26418263214
e-mail: info@vzgsvn.hr
Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» NN 106/99; 117/01; 36/02; 96/03; 139/04; 174/04; 38/09; 80/10)
Zapovjednik
Vatrogasne zajednice grada Sveta Nedelja objavljuje
O G L A S
za primanje u radni odnos
1. VATROGASCA VOZAČA B i C kategorije (M/Ž) – na određeno vrijeme – 2 izvršitelja
– ugovor na određeno vrijeme od tri mjeseca
I. UVJETI:
AD/1
1. Državljanstvo RH
2. Do 30 godina starosti (kod prvog zaposlenja na poslovima profesionalnog vatrogasca)
3. Završena srednja vatrogasna škola za vatrogasca ili vatrogasnog tehničara
4. Tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
5. Da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela
protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti

Uz prijavu kandidati iz točke 1. ovog oglasa obavezni su priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) (izvornik ili preslika)
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o školskoj odnosno stručnoj spremi (svjedodžba) (izvornik ili preslika)
– dokaz o završenoj školi vatrogasnog smjera (svjedodžba) (izvornik ili preslika)
– presliku vozačke dozvole
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci) (izvornik)
– liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene
ustanove ne starijom od 30 dana prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada,
članak 3. točka 14 (izvornik)

II. OSTALI UVJETI:
Prednost pri prijemu u radni odnos pod istim uvjetima ima osoba koja:
– je najmanje unazad pet godina neprekidno obavljala poslove dobrovoljnog operativnog aktivnog vatrogasca što dokazuje ovjerenom potvrdom o pripadnosti i radu u dobrovoljnom vatrogasnom društvu
– je dobrovoljni aktivni operativni vatrogasac koji je član DVD-a unutar VZG-a Sveta Nedelja,
– je nezaposlena osoba i mlađa od 30 godina (potrebno priložiti dokaz od strane HZZ-a),
– zadovoljava uvjete temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (potrebno priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava temeljem navedenog zakona),
– ima položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima (kao dokaz priložiti presliku svjedodžbe),
– ima završenu školu za profesionalnog vozača (kao dokaz priložiti presliku svjedodžbe).
Za svaku prednost kandidat će dobiti 5 bodova pri odabiru kandidata.
Kandidati koji budu ispunjavali formalne uvjete iz ovog oglasa pristupiti će provjeri znanja iz vatrogastva (pisani ispit od 10 pitanja) i provjeru fizičke spremnosti (tablica 1. i tablica 2.).
Kandidati koji budu ispunjavali formalne uvjete iz oglasa biti će pozvani na razgovor (intervju).
Kandidati na natječaju mogu ostvariti ukupno 65 bodova i to:
30 bodova iz prednosti pri prijemu u radni odnos
10 bodova iz pisanog ispita znanja
25 bodova iz provjere fizičke spremnosti
Ako više od dva kandidata ostvare jednak broj bodova (najveći dosegnuti broj), nakon razgovora (intervjua), komisija za zapošljavanje VZG-a Sveta Nedelja će tajnim glasovanjem odabrati kandidate.
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Nakon isteka Ugovora o radu od 3 mjeseca, ako se ocijeni da kandidat može uspješno obavljati poslove predmetnog radnog mjesta i ako će i dalje postojati potreba za obavljanje poslova ovog radnog mjesta zaključiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme na slijedeća tri mjeseca, u protivnom takav ugovor neće se zaključiti.
Nakon zasnivanja radnog odnosa kandidat koji nema završenu školu za profesionalnog vozača, dužan je u roku od dvije godine završiti prekvalifikaciju za vozača.
III. Rok za dostavu prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta oglasa je 8 dana od dana objave u Svetonedeljskom listu, a dostavlja se na adresu:
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5,
10431 Sveta Nedelja
Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom s povratnicom u zatvorenim omotnicama sa naznakom «NE OTVARAJ – PRIJAVA NA OGLAS».
Ovaj Oglas objaviti će se na oglasnoj ploči grada Sveta Nedelja, u javnom glasilu Svetonedeljski list i Web stranici VZG-a Sveta Nedelja (www.vzgsvn.hr).
IV. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na Oglas, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
V. O rezultatima izbora po ovom oglasu kandidati će biti obaviješteni u roku do 30 dana
nakon otvaranja prijava za posao.
VI. Vatrogasna zajednica grada Sveta Nedelja zadržava pravo poništiti ovaj oglas i ne
zaposliti ni jednog kandidata.

U Svetoj Nedelji 06.02.2019.

ZAPOVJEDNIK
Ivan Štimac

  • Podijeli ovaj post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

Komentari dozvoljeni

— obavezno *

— obavezno *